Okulunu seç
bir ADIM öne geç!

ÖĞRENCİ SERVİS ARAÇLARININ TESPİTİ VE SÖZLEŞMESİ İŞİ DUYURUSUDUR
T.C.

İZMİT KAYMAKAMLIĞI

ÖZEL ADIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ SERVİS ARAÇLARININ TESPİTİ VE SÖZLEŞMESİ İŞİ DUYURUSUDUR

 

a)İşin Niteliği ve Yeri

 

Okulumuz  ÖZEL ADIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ öğrencilerinden okulumuza ulaşımı servisle sağlanacak öğrencilerin 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı servis araçlarının tespiti ve sözleşme imzalanması iş ve işlemleri 25/10/2017 tarih ve 30221 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan MEB Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında aşağıdaki şekilde yürütülecek olup ilgililere duyurulur.

 

b)Şartname ve Eklerinin Alınabileceği Yerler ve Şartları

 

Taşıma işi için hazırlanan şartname ve ekleri okul müdürlüğümüzden 16/09/2019-20/09/2019 tarihleri arasında mesai günleri ve mesai saatleri içerisinde ücretsiz olarak istekli taşımacılar tarafından alınabilecektir.

 

c)Servis Aracı Tespiti İşinin Yapılma Yeri, Tarihi ve Saati

 

Okulumuz öğrencileri için Okul Servis Araçlarının Belirlenmesinin Tespiti İşi 25/10/2019 günü saat 10.00'da okulumuz Konferans  salonunda yapılacaktır.

 

d) Okul Servis Araçları Taşıma İşine Katılabilme Şartları ve İstenilen Belgeler

 

 Okul servis araçları taşıma işine katılabilme şartları ve istenilen belgeler şunlardır:

 

a) Tebligat için adres beyanı, irtibat için telefon numarası, varsa faks numarası ve elektronik posta adresi,

 

b) Gerçek kişi olması hâlinde servis çalıştırılması işinin yapıldığı yıl içinde alınmış ticaret ve / veya sanayi odası veya meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 

c) Tüzel kişi olması hâlinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğu ticaret ve /veya sanayi odasından servis çalıştırılması işine ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

 

ç)Taşımayı gerçekleştireceği taşıtların gerçek kişilerde gerçek kişiler adına, tüzel kişilikler de üçte birinin tüzel kişilik adına tescilli olduğuna ilişkin belgeler,

 

d) Taşıma yapacağı araçların ruhsat fotokopileri ve araç muayene raporu,

 

 e) Taşıma işinde kullanılacak araçların Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun ve gerekli izin belgeleri,

 

   f) Taşımacının servis ve yolcu taşımacılığını gösterir NACE kodlu faaliyet belgesi,

  

 Evrakların Komisyona Teslimi

          İstekliler, ilanda belirtilen saate kadar 25/10/2019 günü saat 10.00'da) servis taşıma işi için istenen evraklarını komisyona tutanakla teslim eder.

 

             (2) Taşımacıyı tespit komisyonuna verilen dosyalar herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Okul servis aracı olarak çalıştırılacak olanların tespiti:

a)      İlanda belirtilen dosyaların açılma saati gelince, komisyon isteklilerin belgelerini inceleyerek eksik belge nedeniyle değerlendirmeye alınmayacakları tespit eder. Bu işlemler, istekliler önünde bir tutanakla tespit edilir. Tutanaktan sonra, okul sevisi taşıma işine katılamayacak olanlar salondan çıkartılır.

b)     Komisyon karar verirken, isteklilerin araç yaşı, öz mal durumu, okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde gerçek kişilerde ikametgahının, tüzel kişilerde ise şube ve/veya merkezinin bulunması, aynı okulda daha önce servis taşıma işi yapıp yapmadığı ve servis taşıma işine başladığı tarihi dikkate alır. Belirtilen kriterlere göre yaptığı değerlendirme sonucunda uygun bulduğu istekliye okul servis taşıma işini yaptırmaya karar verir.

c)      İsteklilerin itirazda bulunması veya yeni açılan okullarda servis taşıma işinin ilk defa yapılacak olması halinde EK-3 deki kriterlere uygun puanlama yapılarak karar verilir.

d)     Okul servisi çalıştırma sözleşmeleri en az bir eğitim dönemi, azami ise üç eğitim öğretim dönemini kapsayacak şekilde yapılabilir.

e)      Taşımacıyı tespit komisyonu tarafından alınan kararları mahalli ve mülki idare amirlerince 5 iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.

f)       Kesinleşen komisyon kararı, mahalli mülki idare amirlerinin komisyon kararını onayladığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde, taşımacıya veya vekiline 11/02/1959 tarihli ve7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerince bildirilir. İstekli, kararının tebliği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde sözleşmeyi imzalamakla yükümlüdür.

g)      Okul servisi çalıştırılması işine katılan olmadığı, isteklilerin belgelerinin uygun görülmediği veya isteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde yeniden aynı usulle okul servis çalıştırılması işine çıkılır.

 

ÖZEL ADIM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ TAŞIMACIYI TESPİT KOMİSYONU